środa, 17 lutego 2016

Ryby w Brukseli - głos samorządowców Pomorza Zachodniego

GOSPODARKA MORSKA
UE, Pomorze Zachodnie

Marszałek Geblewicz (drugi z prawej)
Zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz podczas 116. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (10 lutego br. w Brukseli) zaprezentował istotną opinię dot. konieczności uregulowania zbioru danych o rybołówstwie, który jest gromadzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Podkreślał rolę samorządów lokalnych i regionalnych w tym procesie. Opinia została przyjęta prawie jednogłośnie, przy jeden głosie sprzeciwu.

Marszałek Geblewicz pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego w Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów.

„Rybołówstwo, wraz z sektorami ściśle związanymi jak choćby przetwórstwo rybne, stanowi istotny element ekonomicznego funkcjonowania społeczności w regionach nadmorskich i nie tylko. To często podstawowe miejsce pracy dla ich mieszkańców, ale także historia i kultura związana z wielowiekowymi tradycjami, element krajobrazu i atrakcji turystycznych” mówił w Brukseli Olgierd Geblewicz.

Gromadzenie danych dot. rybołówstwa jest nową funkcją UE i obecne regulacje z 2008 r. wymagają zmian ze względu na uaktualnioną wspólną politykę rybacką. Konieczne jest poszerzenie zbioru danych rybackich m.in. o akwakulturę. „Również ekosystemowe zarządzanie rybołówstwem jest jednym z filarów odpowiedzialnego rybołówstwa. Takie podejście wymaga posiadania wielu danych, pozwalających na zrównoważone i odpowiedzialne podejście do rybołówstwa, tak, aby nie powodować nieodwracalnych szkód dla środowiska. Brak pełnych danych ogranicza także uczciwą analizę problemów i może negatywnie wpływać na rozwój sektora rybołówstwa” wyjaśniał marszałek Geblewicz.

W swoim wystąpieniu marszałek kilkukrotnie podkreślał znaczenie władz lokalnych i regionalnych zarówno w procesie gromadzenia danych rybackich, jak i w procesie ich wykorzystywania. Przypomniał, że władze te pełnią bardzo istotną rolę we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 508/2014, a więc dotyczącego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. „Dlatego tak istotne było dla mnie wprowadzenie poprawek zakładających konsultacje z samorządami w regionach, w których rybołówstwo odgrywa ważną rolę oraz wprowadzenie przedstawicieli z tych regionów do Regionalnej Grupy Koordynacyjnej”.

Marszałek zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia formatu danych naukowych, tak, aby mogły być łatwo wykorzystywane przez samorządy lokalne i regionalne. Zaznaczył również ważność gromadzenia danych społeczno-ekonomicznych związanych z sektorem przetwórstwa rybnego. „Pochodzenie przetworzonych ryb stanowi ważny miernik umożliwiający zrozumienie łańcucha wartości w małych społecznościach zajmujących się rybołówstwem” mówił.


Olgierd Geblewicz podkreślił też, że proponowany tekst opinii jest wynikiem konsultacji regionalnych i został rekomendowany przez Naukowy i Ekonomiczny Komitet – STECEF. Marszałek skierował szczególne podziękowania za wsparcie w procesie przygotowania opinii pod adresem dra Zbigniewa Karnickiego z Morskiego Instytutu Rybackiego.

***

W całej Unii Europejskiej sektor przetwórstwa rybnego zatrudnia 116 tys. osób zaś sektor akwakultury około 85 tys. pracowników.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich.

W tej kadencji Olgierd Geblewicz oprócz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) zasiada także w Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów.
Na podst. inf. Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz