wtorek, 28 kwietnia 2015

Trudna lekcja historii
Hitlerowskie sztandary pod murami Kremla, 1945r.
W Polsce trwa medialno-polityczny plebiscyt  związany z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej na kanwie pytania: kto zasiądzie w loży prezydenckiej pod Kremlem a kto na Westerplatte. Rywalizacją podnieca się wyłącznie Polska, bo Rosja w tej rywalizacji nie bierze udziału.

Sejm RP zmienił datę obchodów Dnia Zwycięstwa, bo polityczny establishment rządzący obecnie Polską ma awersję do daty – 9 maja, uznanej w Rosji. Świat Zachodu  świętuje pokonanie III Rzeszy dzień wcześniej – 8 maja i tę datę Polska uznała za ważną w swojej historii. Tak jakby polskie ziemie leżały na zachód od Odry i wyzwalały je wojska zachodnich aliantów.  Polaków walczących z Armią Czerwoną i zdobywających wspólnie Berlin – wykreślono z pamięci narodowej.  Natomiast koduje się w niej, że wojnę wywołały Niemcy i …Rosja, która napadła na Polskę. Prezydent i szef polskiej dyplomacji chociaż są z wykształcenia historykami – to historii II wojny światowej właściwie nie znają.

Przytaczam nieco faktów z historii z okresu poprzedzającego atak Hitlera na Polskę (1932-1939/41) oraz faktów związanych z zakończeniem II wojny światowej (1945) - dla odświeżenia im pamięci.

   Roszczenia Rzeszy Niemieckiej wobec Polski 
    (1932 -1939)

18 kwietnia 1932 r. – deklaracja Hitlera na zjeździe NSDAP w Bytomiu w sprawie przywrócenia granic na wschodzie i zachodzie  wg stanu z 1914 r. Następnego dnia w Polsce odbyły się manifestacje antyniemieckie związane z deklaracją Hitlera rewizji granic Polski.

9 stycznia 1933r. – oświadczenie ministra Rzeszy Niemieckiej - dra Brechta w sprawie przyłączenia Prus Wschodnich do Rzeszy oraz wysunięcie roszczeń wobec polskiego Pomorza.

26 stycznia 1934r. – polsko-niemiecka Deklaracja o niestosowaniu przemocy (pakt o nieagresji).

5 kwietnia 1935r. – protest Polski przeciwko antypolskiemu wystąpieniu Goeringa i Goebbelsa w Wolnym Mieście Gdańsk

24 października 1938r. – Joachim von Ribbentrop wysuwa wobec Polski żądanie włączenia Wolnego Miasta Gdańska  do Rzeszy Niemieckiej.

7 i 26 stycznia 1939r. – wizyty Józefa Becka, szefa polskiej dyplomacji u Hitlera w Berchtesgarden i rewizyta Ribbentropa w Polsce. Rozmowy dot. roszczeń wobec Gdańska i budowy eksterytorialnej autostrady do Gdańska.

21 marca 1939r. – kolejne kategoryczne żądanie Rzeszy w sprawie Gdańska i Pomorza.

26 marca 1939r. – odmowa Polski przyjęcia żądań niemieckich.

28 kwietnia 1939r. – rząd niemiecki  wypowiada pakt o nieagresji zawarty  w 1934 r. i domaga się zgody na przyłączenie Gdańska do Rzeszy i przeprowadzenie autostrady i linii kolejowej z Gdańska do Rzeszy.

5 maja 1939r. – ponowna negatywna odpowiedź Polski.

23 sierpnia 1939r. – odprawa wyższych oficerów u Hitlera, zapowiedź napaści na Polskę w dniu 26 sierpnia.

31 sierpnia 1939r. – ultimatum Rzeszy pod adresem Polski – natychmiastowe wcielenie Gdańska do Rzeszy, utworzenie Komisji Międzynarodowej ds. eksterytorialnego ”korytarza” i usunięcia z jego obszaru polskiej administracji, przeprowadzenie tam plebiscytu z udziałem tamtejszych Niemców zamieszkałych tam lub urodzonych  przed 1918 r. Prowokacja w Gliwicach sugerująca napaść Polski na Rzeszę.

1 września 1939r.  - Niemcy napadają na Polskę. Do Polski wkracza też Słowacja, podległa III Rzeszy.

***


19 września 1939r. – kapitulacja wobec wojsk hitlerowskich Gdyni i Oksywia.

27 września 1939r. – kapitulacja wobec wojsk hitlerowskich Warszawy.

1 października 1939r. – gen. Władysław Sikorski formuje we Francji polski rząd na emigracji. 

2 października 1939r. – kapitulacja wobec wojsk hitlerowskich Helu

2-5 październik 1939r. – bitwa pod Kockiem, ostatnia na terytorium Polski, kapitulacja polskich oddziałów wojskowych pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga.

   Działania Rosji wobec Polski

     25 lipca 1932r. – zawarcie paktu o nieagresji między Polską i ZSRR.

5 maj 1934r. – przedłużenie paktu o nieagresji między Polską i ZSRR o 10 l.

23 września 1938r. – Związek Radziecki uprzedza rząd polski,  że wypowie pakt o nieagresji z 1932 r. jeśli wojska polskie wkroczą do Czechosłowacji.

Maj 1939r. – rząd radziecki proponuje Polsce  pomoc wojskową w razie napaści hitlerowskiej . Polska odmawia udziału w sojuszu, w którym uczestniczyłby ZSRR.

12 – 20 sierpnia 1939r. – bezowocne rokowania radziecko- francusko-brytyjskie w Moskwie w sprawie zawarcia sojuszu antyhitlerowskiego. Zaważyło  m.in. stanowisko polskiego rządu, który odmówił zgody na przepuszczenie Armii Czerwonej przez  terytorium Polski, podobne stanowisko reprezentowała Rumunia.  5 dni później, 23 sierpnia ZSRR zawiera pakt (Ribbentrop-Mołotow) o nieagresji z Niemcami.

***

17 września 1939r.wojska ZSRR weszły rano do Polski.  Na mocy paktu z Niemcami i za zgodną aliantów. W kwietniu 1939 r. sztaby wojskowe: francuski i angielski ustaliły, że los Polski będzie zależał nie od wyników początkowych zmagań, lecz od ostatecznego rezultatu wojny. W sierpniu 1939 r., w czasie rokowań w Moskwie Francja zgadzała się na wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Polski.  
Wieczorem tego samego dnia - rząd polski i naczelne dowództwo - opuściło Polskę i udało się do Rumunii.

28 września 1939 r. - ZSRR i Niemcy podpisują tzw. Traktat o granicach i przyjaźni, włączając tereny wschodniej Polski w skład ZSRR (obszary dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, będące dawniej w granicach Polski).

30 lipiec 1941r.  – ZSRR i Polska (rząd na emigracji) zawierają układ w spr. wspólnych działań przeciwko III Rzeszy.

    Aneksje przed 1 września 1939 r.

Lipiec 1936r. – interwencja  III Rzeszy w Hiszpanii

11-13 marca 1938r. – włączenie przemocą  (Anschlus) Austrii do III Rzeszy , przy braku sprzeciwu ze strony państw Zachodu.

2 października 1938 r. – wkroczenie wojsk polskich do Czechosłowacji – do Cieszyna za Olzą. Dwa dni wcześniej, 30 września, na konferencji państw zachodnich w Monachium,  początkującej rozbiór Czechosłowacji – Polska zażądała przekazania Zaolzia.  Tydzień przed tą konferencją, 21 września Polska wykorzystując trudną sytuację Czechosłowacji, zagrożonej roszczeniami Hitlera składa w Pradze notę żądając  czeskiej części Śląska. Węgry natomiast zażądały  i otrzymały – zachodnią część Ukrainy Zakarpackiej oraz część Słowacji.

15 marca 1939r. – wkroczenie wojsk hitlerowskich do Czech i Moraw.

22 marca 1939 r – Niemcy wymuszają na Litwie  podpisanie układu o oddaniu im Kłajpedy, 23 marca - zajęcie Kłajpedy przez hitlerowców.

7 kwietnia 1939r. – wojska faszystowskich Włoch wkraczają do Albanii.

11 maj – 16 września 1939r. – Japonia napada na Mongolię, pomoc wojsk ZSRR kładzie kres agresji.

Działania po 1 września 1939r

3 września 1939r. – Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Niemcom, ale bez podjęcia działań wojennych.

5 września 1939r.USA ogłaszają neutralność wobec wojny w Europie.


9 kwietnia 1940r. –  hitlerowskie wojska wkraczają do Danii, Niemcy postawili Danii ultimatum o kapitulacji, Dania je przyjęła.

9 maja 1940r. – napaść Niemiec na Norwegię.

10 maj 1940r. – napaść Niemiec na Belgię. 28 maja król Belgii podpisuje kapitulację.

10 maj 1940r. – napaść Niemiec na Holandię, 17 maja - kapitulacja

10 maj 1940r. – napaść Niemiec na Francję, bezwarunkowa kapitulacja – 22 czerwca, północne okręgi przemysłowe wraz z wybrzeżem (3/5 kraju) oraz Paryż są okupowane przez Niemców, pozostała część Francji tworzy samodzielne państwo ze stolicą w Vichy.

10 maja 1940r. – napaść Niemiec na Luksemburg.

10 czerwca 1940r. - Włochy wypowiadają wojnę Francji i odbierają jej Korsykę, Sabaudię i Tunis, wkraczają do Nicei.

10 czerwca 1940r. – Włochy wypowiadają wojnę Wlk. Brytanii.

28 października 1940r. – Włochy napadają na Grecję

1 marca 1941 r. – Bułgaria przystępuje do wojennego bloku Osi (Niemcy, Japonia, Włochy) , wojska hitlerowskie wkraczają na teren Bułgarii.

13 kwietnia 1941r. – ZSRR i Japonia zawierają pakt o neutralności.

22 czerwca 1941 r.  – napaść Niemiec na ZSRR

8 grudnia 1941r. - Chiny wypowiadają wojnę Niemcom, Japonii i Włochom, przystępując do koalicji antyhitlerowskiej.

8 grudnia 1941r. – USA wypowiada wojnę Japonii

8 grudnia 1941 r. – Wlk. Brytania wypowiada wojnę Japonii.

11 grudnia 1941 r.  – Niemcy  i inne państwa Osi (Włochy, Hiszpania, Bułgaria) - wypowiadają wojnę USA.

6 czerwca1944r. – wojska USA razem z brytyjskimi lądują w Europie, w Normandii i przystępują do działań militarnych.

23 lutego 1945r. – Turcja wypowiada wojnę Niemcom i Japonii.

27 marca 1945r. – Argentyna wypowiada wojnę Niemcom i Japonii.

    Pakty i układy

20 czerwca 1933r. – Niemcy hitlerowskie zawierają konkordat z Watykanem

9 luty 1934r. – Jugosławia, Rumunia, Turcja i Grecja tworzą entantę bałkańską.

2 maj 1935 r. – Francja i ZSRR podpisują układu o wzajemnej pomocy

18 czerwca 1935r. – Niemcy zawierają z Wielką Brytanią  układ morski z Niemcami, umożliwiający rozwój floty hitlerowskie.

11 lipca 1936r. – Niemcy zawierają umowę z Austrią (o tzw. pojednaniu z Niemcami), która podporządkowuje Austrię III Rzeszy , Hitler zmusza kanclerza Austrii do wprowadzenia do rządu austriackich hitlerowców.

25 październik 1936r. – Niemcy zawierają układ z Włochami, powstanie tzw. Osi Berlin-Rzym

25 listopada 1936r. – Niemcy podpisują sojusz z Japonią, tzw. Układ Antykomiternowski, wymierzony przeciwko ZSRR (w 1937 – podpisują go faszystowskie Włochy)

18 września 1938r – nota Francji i Anglii do rządu Czechosłowacji by zadośćuczyniono żądaniom Niemiec  domagających się czeskich Sudetów, w „imieniu pokoju europejskiego”.

21 września 1938r. – rząd Czechosłowacji  przyjmuje warunki odstąpienia Niemcom terenów sudeckich i przeprowadzenia na nich plebiscytu.

30 września 1938 r.  - Niemcy wraz z Francją, Włochami i Wielką Brytanią podpisują tzw. Układ Monachijski. Rozparcelowanie Czechosłowacji.

6 grudnia 1938r. – Niemcy i Francja podpisują  w Paryżu Deklarację o nienaruszalności granicy francusko-niemieckiej i stosunkach dobrosąsiedzkich.

Styczeń 1939r. – Węgry wstępują do  Układu Anykominternowskiego

17 marca 1939r. – Portugalia zawiera pakt o przyjaźni z gen. Franco (faszystowską Hiszpanią)

27 marca 1939r. – Hiszpania pod wodzą gen. Franco przystępuje do Układu Antykomiternowskiego (Niemcy, Japonia, Włochy, Węgry).

marzec 1939r. – Rumunia zawiera z Niemcami 10-letnią umowę gospodarczą, podporządkowując swoją gospodarkę potrzebom III Rzeszy.

15 marca 1939r. – utworzenie niepodległej Słowacji, całkowicie podporządkowanej III Rzeszy.

31 maj 1939r. – Niemcy i Dania zawierają pakt o nieagresji.

12-20 sierpnia 1939r.  – moskiewskie rokowania antyhitlerowskie, zerwane przez Wielką Brytanię i Francję

23 sierpień 1939 r.Niemcy i ZSRR zawierają pakt o nieagresji (Pakt Ribbentrop-Mołotow).  Jest to reakcja na próby izolacji ZSRR przez państwa zachodnie i skierowania ekspansji hitlerowskich Niemiec na wschód.

***

Marzec  1941r. – do sojuszu z Niemcami przystępują Bułgaria i Jugosławia

12 lipiec  1941 r. – ZSRR i Wlk. Brytania zawierają układ w sprawie wspólnych działań przeciwko III Rzeszy.

20 lipiec 1941 - ZSRR i Czechosłowacja (rząd na emigracji) zawierają układ w spr. wspólnych działań przeciwko III Rzeszy.

30 lipiec 1941 – ZSRR i Polska (rząd na emigracji) zawierają układ w spr. wspólnych działań przeciwko III Rzeszy.

14 sierpnia 1941r. – podpisanie Karty Atlantyckiej  przez USA (F.D. Roosevelt) i Wlk. Brytanii (W. Churchill).

1 stycznia 1942 r. – Deklaracja Narodów Zjednoczonych o wykorzystaniu wszelkich zasobów do walki z koalicją faszystowską. Podpisuje ją 26 państw.

   
Polscy żołnierze w czasie Parady Zwycięstwa w Moskwie, 1945 r.
Koniec II wojny światowej, kapitulacja hitlerowskich Niemiec

13 maj 1943r. – Afryka północna oswobodzona od armii państw Osi (Niemcy i Włochy).

29 września 1943r. – akt kapitulacji Włoch.

28 grudnia 1944r. - Węgry przechodzą na stronę ZSRR i wypowiadają wojnę Niemcom.

13 stycznia 1945r. – rozpoczęcie wielkiej ofensywy Armii Czerwonej z udziałem I Armii WP im T. Kościuszki oraz II Armii WP.

13 luty 1945 r. – wojska hitlerowskie kapitulują w Budapeszcie.

4 -11 luty 1945r. – konferencja Rosji (J. Stalin), Wielkiej Brytanii (W. Churchill) i USA (T.D. Roosevelt) w Jałcie. Zapadają decyzje dot. Polski. 
 
Uczestnicy Konferencji Jałtańskiej

 24- 25 kwietnia – wojska zachodnich aliantów docierają do Łaby i w okolicach Torgau spotykają się z wojskami radzieckimi.

16 kwietnia – 2 maj 1945r. – radziecka ofensywa berlińska z udziałem I Armii WP im. T. Kościuszki i zdobycie Berlina.
2 maja 1945 r. – Ostatnie oddziały wojsk włoskich - kapitulują.
Radziecka i polska flaga na Bramie Brandenburskiej, Berlin, 2 maj 1945 r.

7 maja 1945 r. – Niemcy podpisują kapitulację na Froncie Zachodnim przed wojskami USA i Wspólnoty Brytyjskiej. Akt podpisano  w Reims (Francja) w głównej kwaterze Alianckich sił Ekspedycyjnych gen. Eisnehowera. Zaproszony w ostatniej chwili francuski  gen. François Sevez – przedstawiciel gospodarzy, był świadkiem, nie stroną, flagi Francji nie  eksponowano.

8 maja 1945r. o godz. 23.01 (9 maja - czasu moskiewskiego) -  podpisanie w Berlinie aktu  bezwzględnej kapitulacji Wehrmachtu  i innych sił zbrojnych III Rzeszy, tym razem całych Niemiec -  przed przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych  - ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii oraz Francji.  Akt kapitulacji podpisany w Reims, jako niepełny podważył gen. Żukow. Nowy dokument podpisano w kwaterze gen. Żukowa. Na uroczystość do Berlina gen. Charles de Gaulle wysłał gen. Jeana de Lattre de Tassigny'ego, który, także sygnował akt kapitulacji, jako przyjmujący i jako świadek.  Obok flag trzech mocarstw powieszono również flagę Francji.

17 lipca – 2 sierpnia  1945r. -  Konferencja Poczdamska „wielkiej trójki” – ZSRR (J. Stalin), USA (H. Truman) i Wielka Brytania (W. Churchill/Attlee), przyjęto - uchwały: dot. rozbrojeniowe Niemiec i likwidacja gałęzi przemysłu, który mógłby służyć do produkcji wojennej i dot. zniesienia prawodawstwa niemieckiego, będącego podstawa hitleryzmu. Przyjęto postanowienie o aresztowaniu i postawieniu przed sądem zbrodniarzy hitlerowskich, wprowadzono kontrole niemieckiego systemu wychowawczego i oczyszczenie go z doktryny hitlerowskiej. Postanowiono o decentralizacji administracji niemieckiej, rozwiązaniu partii hitlerowskich i dopuszczenie do działalności demokratycznych partii politycznych.  Podzielono Niemcy na 4 strefy okupacyjne: rosyjską, brytyjską, amerykańską i francuską. Pieczę nad nimi sprawować mają dowódcy wojsk okupacyjnych na danym terenie. Przyjęto także  decyzje dot. Polski.
Uczestnicy Konferencji Poczdamskiej
 2 września 1945 r. - Japonia podpisuje akt bezwzględnej kapitulacji. Wcześniej USA zrzuca dwie bomby atomowe na dwa miasta japońskie – Hiroszimę i Nagasaki. 
***
Mam nadzieję, że konkluzje każdy sam sobie wyciągnie. Z faktami się nie dyskutuje.

piątek, 24 kwietnia 2015

Lewica o polskiej polityce zagranicznej


LESZEK MILLER


Wystąpienie  przewodniczącego SLD Leszka Millera podczas debaty (23 kwietnia br.) nad informacją szefa MSZ o polskiej polityce zagranicznej w 2015 r. 


Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
            Według Sojuszu Lewicy Demokratycznej nasza polityka zagraniczna powinna uwzględniać kilka priorytetów. Zresztą o niektórych z nich pan minister Grzegorz Schetyna mówił w swoim wystąpieniu.
Te priorytety są następujące:

  •  Po pierwsze - wzmocnienie politycznej pozycji Polski w Unii Europejskiej, osłabionej brakiem czytelnej strategii w sprawie wprowadzenia euro i wydarzeniami na Ukrainie.
  • Po drugie - udział w działaniach mających na celu zwalczanie Państwa Islamskiego, które jest obecnie największym zagrożeniem i śmiertelnym wrogiem naszej cywilizacji.
  • Po trzecie - budowa profesjonalnej dyplomacji ekonomicznej, jako że Polska gospodarka na każdym kryzysie traci najwięcej, przede wszystkim dotyka to polskich producentów i polskich rolników.
  • Po czwarte - odbudowa naszej pozycji i naszych wpływów w krajach rozwijających się. I wreszcie stosowanie polityki pragmatycznej, a nie idealistycznej i mesjanistycznej.
Niepokoi nas to, że rząd nadal nie inicjuje publicznej debaty na temat kosztów i korzyści przystąpienia Polski do strefy euro, nie prezentuje żadnej precyzyjnej drogi do tego celu, nie rozpoczyna dyskusji dotyczącej polskiej wizji rozwoju i umocnienia Unii Europejskiej. Obecny rząd, podobnie jak poprzedni, który chce być tak proeuropejski, nadal nie akceptuje pełnego zakresu Karty Praw Podstawowych i nie wycofuje się z protokołu brytyjskiego.
            Niepokoi nas, że wizja przekształceń europejskich została odłożona gdzieś na margines, że następuje erozja systemu wspólnotowego na rzecz międzyrządowego, że nasila się tworzenie Europy różnych głębokości czy różnych prędkości. Akurat o tym pan minister wspomniał.
Niepokoi nas, że Polska, kiedyś lider Europy Środkowo-Wschodniej, utraciła tę pozycję. Nasz kraj zawsze chciał być liderem w tej części Europy, i był. Był np. wtedy, kiedy negocjowaliśmy wejście do Unii Europejskiej, kiedy Warszawa była miejscem spotkań 10 krajów aspirujących do Unii i koordynujących swoje polityki. Był np. wtedy, kiedy Polska i prezydent Aleksander Kwaśniewski bardzo czynnie uczestniczyli w rozwiązywaniu kryzysu w czasie „pomarańczowej rewolucji”. Był np. w czasie obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na Westerplatte, w których obok prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska wzięli udział reprezentanci ponad 20 państw, w tym Angela Merkel i Władimir Putin.
            Dlaczego Polska polityka wtedy była skuteczna, a teraz nie jest?
Bo wtedy nie była polityką obliczoną na użytek wewnętrznej walki politycznej, a teraz jest, prawie całkowicie. Dzisiaj polska polityka zagraniczna jest skrajnie upolityczniona, jest w defensywie i izolacji. Nasza pozycja w Grupie Wyszehradzkiej jest marna, w Trójkącie Weimarskim też, obok Grupy Wyszehradzkiej tworzy się grupa sławkowska, mamy problemy z sąsiadami – Czechami, Słowacją i Litwą.
            Ostatnio polska polityka wpadła w przestrzeń śmieszności. Najświeższym wydarzeniem będącym miarą tego upadku jest groteskowa dyskusja wokół Nocnych Wilków, w której cieniu rozgrywa się dramat polskiego przemysłu zbrojeniowego. Okazuje się, że państwo polskie boi się 30 motocyklistów. Władze naszego państwa zachowują się tak, jakby chodziło o wjazd rosyjskiej dywizji pancernej, a nie 30 rosyjskich motocyklistów. To jest zawstydzające. To jest żenujące. To jest histeria i polityczna paranoja.
            Polsce nie zagrażają żadne Nocne Wilki. Polsce zagrażają nieudolny rząd, głupota, bieda, bezrobocie, kolejki do lekarzy, szybko rosnące nierówności, masowa migracja i ogólny bałagan w naszym własnym kraju.
Wysoki Sejmie!
Europejska jedność została zbudowana w oparciu o budulec, bez którego runie. Tym budulcem jest umiar i gotowość poszukiwania konstruktywnych rozwiązań. Polska odbiega coraz bardziej od unijnego środka grawitacji. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego Polska nie uczestniczy w najważniejszych rozmowach w sprawie Ukrainy. Nasz język, często konfrontacyjny, pomysły, w odpowiedzi na które wielu w Europie puka się w głowę, budują obraz nieodpowiedzialnego państwa. Jeśli Polska nie zachowa umiaru, jeśli nie zacznie zachowywać się odpowiedzialnie, to niestety, doprowadzi do rozpadu europejskiej jedności.
Wysoki Sejmie!
            Niedawno w jednym z wywiadów prasowych pan minister Grzegorz Schetyna powiedział, że uchwała SLD to polityczne ekstremum. Mam nadzieję, że jesteście państwo ciekawi, cóż to za polityczne ekstremum. Chodzi o projekt uchwały Sejmu w sprawie nasilania się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie. Widzimy oczywiście nasilanie się tendencji nacjonalistycznych w innych państwach, także w Rosji, ale o tym mówi się w Polsce codziennie, a w sprawie Ukrainy panuje milczenie. Nie możemy milczeć, dlatego że widzimy kolejne akty, które gloryfikują siły polityczne i ludzi, którzy zapisali się jak najgorzej w naszej polskiej historii.
Niedawno uczczono śmierć Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii, tego, który wydał rozkaz wymordowania ponad 100 tys. Polaków na Wołyniu. Wcześniej uczczono pamięć Petra Diaczenki, dowódcy ukraińskich oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim, ale nie po stronie powstańców warszawskich, tylko zabijających ich, tu niedaleko, na Czerniakowie. Po wizycie prezydenta Komorowskiego na Ukrainie w ekspresowym tempie w ukraińskim parlamencie przyjęto ustawę, a właściwie pakiet ustaw, zgodnie z którym ludobójcy z UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów są bohaterami. W Polsce, gdzie wymordowano 140 tys. ludzi na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, panuje w tej sprawie krępująca cisza. Tę ciszę przerwał dzisiaj pan minister Schetyna, mówiąc, że nie widzi w przyjęciu tych ustaw nic niepokojącego.
Otóż my widzimy. Jeśli państwo nie widzicie w tym nic niepokojącego, to idźcie dalej. Może ustanowicie w Warszawie rondo im. Bandery albo pomnik bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. SLD nie będzie w tej sprawie milczał. Gloryfikowanie UPA, przyjęte ustawy, które przyznają specjalny status ludziom tych formacji i wskazują, że na ich podstawie można ścigać wszystkich, którzy będą twierdzić, że były one organizacjami ludobójczymi i zbrodniczymi – niereagowanie na to wszystko jest policzkiem wymierzonym państwu polskiemu.  Jeżeli według pana ministra krytykowanie Ukraińskiej Powstańczej Armii i mówienie o zbrodni wołyńskiej jest niezgodne z polską racją stanu, to jest to deptanie pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej.
Wysoki Sejmie!
            Polska jest bezpieczna. Polska jest w Unii Europejskiej i NATO, a mimo to nie brakuje w Polsce polityków, którzy wątpią w skuteczność Paktu Północnoatlantyckiego, w jego moc odstraszania. Zdaje się, że w żadnym innym kraju nie ma tak wielu polityków, którzy uważają, że NATO jest papierowym tygrysem. Ja tak nie uważam.
NATO jest mocnym gwarantem polskiej suwerenności i polskiej niepodległości. Jeżeli już chce się mówić o jakichś zagrożeniach, to owszem, jest zagrożone bezpieczeństwo – bezpieczeństwo socjalne wielu polskich rodzin, w których nie można przetrwać od pierwszego do pierwszego, w których ludzie z przestrachem myślą o tym, co się stanie, kiedy zachorują, z przestrachem myślą o tym, co się stanie, kiedy stracą pracę, z obawą myślą o przyszłości swoich dzieci. Takie bezpieczeństwo jest zagrożone, a nie bezpieczeństwo militarne.Aktywna dyplomacja może choć w części to zagrożenie zmniejszyć.  
Apeluję o to, żeby polska dyplomacja była w większym zakresie nastawiona na kontakty gospodarcze i szukanie dobrych więzi gospodarczych i handlowych. Więcej pracy i mniej biedy to bardziej bezpieczna, bardziej zasobna i dobra dla swoich obywateli Polska.

***
JANUSZ 
PALIKOT


W-wa, 23 .04. 2015
Marszałek Sejmu R.P.
Radosław Sikorski

W związku z bełkotem w dzisiejszym wystąpieniu ministra Grzegorza Schetyny rezygnuję z udziału w debacie na tak  żenującym poziomie.
Janusz Palikot