wtorek, 31 maja 2016

Komunikat giełdowy Zakładów Chemicznych „Police” SA – fikcja na temat złóż w SenegaluNowe kierownictwo Zakładów Chemicznych „Police” SA, poinformowało o wykryciu istotnego błędu w bilansach firmy. Władze spółki twierdzą, że w raporcie za 2015 r. poprzednicy zamiast 165 mln zł czystego zysku powinni pokazać blisko 72 mln zł straty -  informuje dzisiaj (31 maja) o tej nader bulwersującej sprawie Gazeta Wyborcza[1].
Zakłady Chemiczne „Police” to część kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Azoty, drugiego co do wielkości producenta nawozów w Europie.  
Do tej pory powszechnie uważano, w czym utwierdzały opinię publiczną wypowiedzi kierownictwa Z.Ch. „Police” i Grupy Azoty SA, że „Police” po przejęciu udziałów w African Investment Group (AFRIG) w 2013 r. pozyskują część fosforytów niezbędnych przy produkcji nawozów rolniczych z własnych złóż (kopalni) w Senegalu.
Okazuje się, że to nieprawda. W 2015r. senegalska spółka nie wydobyła ani jednej tony fosforytów z własnych złóż.
Giełda Warszawska, zgodnie z wolą ZCH „Police” SA, ujawniła informacje poufne w tej sprawie[2] , w tym też o skierowaniu jej do Komisji Nadzoru Finansowego.

Opis błędu zidentyfikowanego w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz jednostkowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2015 rok
 (Ujawniony przez GPW w Warszawie komunikat giełdowy Spółki 
dot. przekazania sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego
 – załącznik nr 1, str. 1).
„W dniu 11 marca 2016 roku Spółka opublikowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jednostkowe i skonsolidowane  sprawozdanie finansowe  za  2015  rok.  W  trakcie późniejszej analizy kluczowych projektów w Spółce stwierdzono, że sprawozdania finansowe nie zawierają wielu istotnych  informacji  i  w  sposób  nieprawidłowy  odzwierciedlają  zdarzenia, które miały miejsce w Grupie  Kapitałowej. Biorąc pod uwagę  strategiczne znaczenie informacji, Zarząd Grupy  Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na posiedzeniu w dniu 30 maja bieżącego roku podjął uchwałę w sprawie błędu istotnego w  opublikowanym  jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok.
Podkreślenia wymaga fakt, iż podstawą prezentowanych zmienionych danych są dokumenty i decyzje, które były dostępne w Spółce na dzień 31 grudnia 2015 roku. Pakiet błędnie zaprezentowanych danych dotyczy spółki zależnej African Investment Group S.A.  (AFRIG) z siedzibą w Senegalu, której rola w 2015 roku ograniczyła się do pośredniczenia w dostawie fosforytów do GA ZCh  Police  S.A.
W ocenie Zarządu, sprawozdania finansowe jak i sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok powinny w sposób rzetelny i rzeczowy przedstawiać sytuację Spółki zależnej w Senegalu tak, aby akcjonariusze, inwestorzy i pozostałe otoczenie  biznesowe dysponowali równym dostępem do  informacji.
Zarząd Spółki poprzez opublikowanie zaistniałego błędu wyjaśnia, iż w roku 2015 spółka zależna  African Investment Group S.A. z siedzibą w Senegalu nie wydobywała fosforytów z własnych złóż, a jedynie pośredniczyła w zakupach surowca od podmiotów trzecich z Afryki . Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż złoże „Lam Lam” zostało wyczerpane już w roku 2014, a ilości wydobytego surowca były znacząco niższe niż wstępnie szacowano. Złoże „Lam Lam” to jedno z dwóch aktywów zakupionych w ramach  nabycia pakietu kontrolnego akcji  AFRIG w 2013  roku.
Wstępne rozliczenie nabycia  AFRIG zaprezentowano  w rocznym sprawozdaniu  finansowym  za  2013 rok. Wartość złoża szacowana była na 126 mln zł, a  jego  wielkość na 1,5 mln ton.
Drugie aktywa to złoże „Kebemer",  którego wartość na dzień nabycia wstępnie szacowano na 168 mln zł, a wielkość na 56 mln ton, a  koniec kolejnego okresu sprawozdawczego (koniec 2014 r. – ostateczne rozliczenie nabycia ) wartości  jednostkowe tych dwóch aktywów  zmieniły się diametralnie, a kierunek zmian polegał na alokowaniu  większej wartości na złoże  „Kebemer”,  przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości złoża „Lam  Lam”. Jednocześnie utrzymano wartość ogółem obu złóż na  poziomie zbliżonym do  poprzedniego okresu sprawozdawczego.  
Spółka zależna AFRIG prowadzi aktualnie prace  związane  z  poszukiwaniem  fosforytów na obszarze złoża „ Kebemer”, jednak że mając na uwadze fakt, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku AFRIG  nie  uzyskała jeszcze koncesji wydobywczej,  a także nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą wydobycie, przyjęcie założenia rozpoczęcia wydobycia w 2016  roku, a tym  bardziej  wydobycia  znaczących  dla Spółki  ilości  fosforytów, było i jest zdaniem  Spółki bezpodstawne. (…)”.  
Statek z fosforytami w porcie morskim Police
***
Spółka wystąpiła o niewypłacanie dywidendy za 2015 r.[3] Akcje spółki na Giełdzie Warszawskiej (wg stanu na 31 maja 2016r., godz. 18.00) spadły o 11,98%.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz