wtorek, 22 marca 2016

Grupa OT Logistics’ 2015 r.GOSPODARKA MORSKA
SPEDYCJA, TRANSPORT
PORTY, ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
Polska, Europa Środkowo-Wschodnia

Grupa kapitałowa OT Logistics (spółka giełdowa) jest jedną z największych w Europie Środkowo - Wschodniej spółek branży TSL oraz jednym z liderów europejskiego transportu rzecznego, ponadto świadczy także usługi portowe, głównie poprzez port w Świnoujściu oraz usługi spedycji morskiej, lądowej i lotniczej. Grupa posiada 800 jednostek pływających o łącznej nośności 300 tys. ton. Grupa prowadzi działalność na rynku polskim (głównie na Odrze) oraz w Niemczech i Holandii. OT Logistics powstała z przekształcenia spółki Skarbu Państwa - Odratrans. W ub. roku wypracowała 752,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 15,6 mln zł.
Mimo niesprzyjających warunków na rynku węgla i stali i ich oddziaływania na polską gospodarkę, Grupa konsekwentnie kontynuowała rozwój organiczny oraz poprzez nowe przedsięwzięcia. M.in. wydzierżawiła nieruchomości na terenie Portu Gdańsk pod budowę największego w regionie terminalu do obsługi towarów rolno-spożywczych, tj. zbóż i pasz. Spółka zainwestowała również w akcje operatora największego portu w Chorwacji - Rijece, stając się jego największym branżowym udziałowcem (ok. 21% akcji).
Plany rozwoju projektów, w które OT Logistics zaangażowała się w minionych miesiącach, spółka zamierza przedstawić w najbliższych tygodniach, w ramach nowej strategii.
.
 Tylko w IV, kw. 2015 r., Grupa osiągnęła przychody w wysokości 198,2 mln zł i osiągnęła zysk netto w wysokości 8,9 mln zł. Wpływ na wyniki osiągnięte w całym 2015 r. miały czynniki zewnętrzne, takie jak konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy i związane z tym czasowe ograniczenie przepływu ładunków drogą kolejową (ok. 2,3 mln zł na poziomie EBITDA), jak również sytuacja na rynku węgla i stali, która zmniejszyła sprzedaż w ramach działalności portowej. Na wypracowane wyniki wpływ miało również wiele pojedynczych zdarzeń jednorazowych, których suma obniżyła ubiegłoroczny zysk na poziomie EBITDA o 7,5 mln zł (m.in. koszty związane z reorganizacją i rozwojem Grupy i działaniami optymalizacyjnymi).
Mniejsze obroty w segmencie innych przewozów i usług transportowych to efekt sprzedaży spółki zależnej Elbe Rijn Lloyd B.V. w grudniu 2014 roku (holenderska spółka zajmująca się załadunkiem towarów na statki żeglugi śródlądowej oraz organizacją transportu).
Obecnie w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics największy udział mają usługi spedycji – 55%, przewozy i inne usługi transportowe – 30%, usługi portowe (przeładunki i składowanie) – 12%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki Grupy generują 3% przychodów OT Logistics.
Sprzedaż krajowa stanowi 79% przychodów, pozostałe 21% to sprzedaż poza granicami naszego kraju, m. in. w Niemczech, krajach Beneluksu, Czechach, Słowacji, krajach Skandynawii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Wielkiej Brytanii i w USA.
„W 2015 r. musieliśmy się zmierzyć z kilkoma niesprzyjającymi czynnikami, które miały wpływ na działalność całej naszej branży. Niemniej jednak skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju naszej Spółki polegającą na umacnianiu naszej pozycji rynkowej poprzez rozwój organiczny i akwizycje. W lipcu 2015 r. staliśmy się największym branżowym akcjonariuszem (drugim po państwie chorwackim) spółki Luka Rijeka zarządzającej największym portem w Chorwacji. Wierzymy, że Port w Rijece może zyskać na znaczeniu dzięki uruchomieniu drugiej nitki Kanału Sueskiego”, przyznaje Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics.  „Chcielibyśmy zaistnieć na Bałkanach, a nasze zamierzenia wpisują się nie tylko w ogłaszaną przez Prezydentów Polski i Chorwacji koncepcję „Międzymorza”, ale i w obserwowany trend zwracania się środkowoeuropejskich gospodarek ku krajom basenu Morza Adriatyckiego, a dalej – Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej i Wschodniej”, dodaje.
Rzeczny transport piasku
W 2015 r. Grupa Kapitałowa OT Logistics powiększyła się również o spółkę Landkol (obecna nazwa OT Rail), zajmującą się przewozami kolejowymi, specjalizującej się w się transporcie kruszyw i innych towarów masowych.
Duże znaczenie dla rozwoju usług portowych Grupy ma również zawarta w ubiegłym roku umowa 30-letniej dzierżawy nieruchomości na terenie Portu Gdańsk. Spółka chce zbudować największy w regionie terminal, specjalizujący się w obsłudze towarów rolno-spożywczych (zbóż i pasz).
„Zrealizowane przez nas w 2015 r. przedsięwzięcia i związane z nimi plany rozwoju Grupy sprawiły, że przystąpiliśmy do prac nad aktualizacją naszej strategii rozwoju Grupy. To szczególny moment, bo w tym roku OT Logistics obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Przez lata działaliśmy lokalnie, jedynie na Odrze, gdzie zajmowaliśmy się transportem wodnym śródlądowym węgla i rud żelaza. Dziś skupiamy ponad 20 podmiotów wyspecjalizowanych w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. Tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Chcemy wykorzystać ten potencjał. Rewizja dotychczasowej strategii i wyznaczenie nowych kierunków rozwoju wydaje się, więc naturalnym krokiem. Nową strategię OT Logistics chcielibyśmy opublikować w ciągu najbliższych tygodni”, dodaje Zbigniew Nowik.
OT Logistics, jak zapewnia kierownictwo Grupy, konsekwentnie realizuje także działania optymalizacyjne w podmiotach wchodzących w skład Grupy. Ich celem jest wygenerowanie oszczędności zakupowych w ramach Grupy poprzez wykorzystanie efektów skali i usprawnienie procesów zarządzania spółkami.
„Wierzymy, że nasze działania optymalizacyjne zaczną przynosić konkretną synergię kosztową. Już w tym roku widzimy pierwsze tego efekty. Celem jest, oczywiście, poprawa wyniku finansowego Grupy. Z uwagą obserwujemy też działania przedsiębiorców, rządu i samorządowców na rzecz rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Zaczynają się one przekładać na realne programy poprawy warunków żeglugi w naszym kraju”, przyznaje prezes Nowik.
Na podst. komunikatu prasowego OT Logistics
z 21.03.2016
***
W II połowie 2015 r. w spółce doszło do wymiany Zarządu.
Prezesem spółki OT Logistics został Zbigniew Nowik, będący jednocześnie współwłaścicielem głównego akcjonariusza OT Logistics – funduszu Mistral, pełniący wcześniej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Poza Zbigniewem Nowikiem, do zarządu powołani zostali: Piotr Ambrozowicz, który odpowiada za finanse i kontrolę kosztów firmy, posiadający doświadczenie z zakresu zarządzania i finansów m.in. wyniesione z pracy w zarządzie firmy Work Service; Ryszard Warzocha, od XI.2014r. prezes C. Hartwig, posiadający 20 lat doświadczenia w branży logistycznej (zdobytego m.in. w takich firmach jak: Wincanton), jest odpowiedzialny za zarządzanie operacjami OT Logistics.
Główne cele strategiczne określone przez nowy zarząd, to:
·         Budowa zintegrowanej grupy logistycznej świadczącej usługi dla klientów w korytarzu transportowym Północ -Południe Europy wg idei one-stop-shop;
·         Osiągnięcie dominującej pozycji na krajowym rynku przeładunku zbóż, pasz i innych towarów rolnych;
·         Przyspieszenie realizacji efektów synergii wewnątrz Grupy;
·         Konsolidacja i poprawa organizacji spółek z Grupy Kapitałowej;
·         Utworzenie centrum usług wspólnych i restrukturyzacja kosztowa Grupy.
 W II połowie 2015 r. OT Logistics przeprowadziło trzy projekty inwestycyjne:
·         Zakupiono 21% udziałów w chorwackim operatorze portowym w Rijece – „Luka Rijeka”;
·         Zakupiono spółkę kolejową Landkol, specjalizującą się w transporcie kruszyw;
·         Podpisano z Zarządem Portów Morskich Gdańsk umowę dzierżawy gruntu pod budowę głębokowodnego Terminalu Przeładunków Masowych.
Udziały w porcie w Rijece 30 lipca 2015 r 
OT Logistics kupiło w ramach prowadzonej oferty publicznej 20,81% akcji największego chorwackiego operatora portowego Luka Rijeka za 61,2 mln zł. Chorwacka spółka uzyskała w drodze emisji akcji 163,7mln zł, które mają zostać przeznaczone na inwestycje, pozwalające na pełne wykorzystanie istniejących mocy portu oraz budowę nowego terminala kontenerowego. W 2014r. przy wykorzystaniu jedynie części mocy przeładunkowych port w Rijece zrealizował przychody na poziomie 93,2 mln zł.
Głównym akcjonariuszem portu w Rijece, poza OT Logistics jest rząd Chorwacji (ok. 38%) oraz chorwackie fundusze inwestycyjne. Niemniej prezes OT Logistics zapowiedział w wywiadzie prasowym, że spółka prowadzi rozmowy z zarządem portu i innymi akcjonariuszami na temat strategii dla portu i możliwości współzarządzania nim przez OT Logistics.
Szerzej o porcie w Rijece – w odrębnym materiale.
Głębokowodny Terminal Masowy w Gdańsku
Zarząd OT Logistics podpisał z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.(ZMPG) 30-letnią umowę dzierżawy terenu o pow. 26 ha z częścią pirsu rudowego w porcie zewnętrznym.
Jest to projekt typu brown-field, zakładający dostosowanie terenów po dawnym terminalu zbożowo-paszowym.  W I-szym etapie realizacji projektu, w latach 2016-2018, OT Logistics planuje budowę najnowocześniejszego w Polsce terminalu paszowego o zdolnościach przeładunkowych do  2,5 mln t. rocznie. Nakłady inwestycyjne, według szacunków spółki mogą sięgnąć ok. 130 -150 mln zł.
150m. W ramach II etapu projektowanej inwestycji, w latach 2018 – 2020, planowane jest wybudowanie terminalu masowego, co zwiększyłoby zdolności przeładunkowe GTMG do 5 mln t. rocznie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz