czwartek, 6 lipca 2017

Putin dla niemieckiej gazety HandelsblattRosyjski prezydent Władimir W. Putin, w przededniu szczytu państw Grupy 20, który odbędzie się w dniach 7 i 8 lipca w Hamburgu zamieścił w prestiżowej gazecie niemieckiej Handelsblatt artykuł z uwagami na temat tego spotkania. Na portalach internetowych Handelsblatt ukazał się on w języku niemieckim pt' "Podzielamy niemieckie priorytety" i w jęz. angielskim, pt. "Rosyjska Agenda".
Śródtytuły pochodzą ode mnie.

***

ROSYJSKA AGENDA
"Podzielamy niemieckie priorytety"

Władimir W. Putin 
Moskwa, 6 lipca 2017r.


W przeddzień wyjazdu do Niemiec na kolejny szczyt "Grupy Dwudziestu" (G20 – przyp. red.), chciałbym podzielić się z czytelnikami jednej z najbardziej popularnych i renomowanych niemieckich gazet – Handelsblatt, pewnymi wyobrażeniami o współpracy w ramach "Dwudziestki".

W ciągu ostatnich lat "Grupa Dwudziestu” zarekomendowała się, jako poszukiwany mechanizm uzgadniania interesów i pozycji wiodących gospodarek świata. Skoordynowane działania "Dwudziestki" przyczyniły się do podjęcia niezbędnych działań, nie tylko pozwalających przezwyciężyć skutki kryzysu finansowo-gospodarczego, ale i wypracować rekomendowaną podstawę do doskonalenia systemu globalnego zarządzania, który z wielu powodów przeżywa nie najlepsze czasy. I, co bardzo ważne, udało nam się wspólnie  znaleźć rozwiązania wielu starych problemów.

 ROZWIĄZANIA FINANSOWE

My w Rosji, wysoko cenimy wszelkie praktyczne kroki mające na celu przeciwdziałanie erozji podstaw opodatkowania i „wypływania” zysków korporacyjnych w tzw. "rajach podatkowych". Od takich praktyk cierpią wszystkie gospodarki. Dodam, że takie nieodpowiedzialne zachowanie firm, negatywnie wpływa na poziom życia milionów ludzi, kończy się to dużymi kosztami społecznymi.

Jeszcze jedno osiągnięcie "Dwudziestki" – praktyczna implementacja porozumień w zakresie reformy regulacji instytucji finansowych. 
Na przykład – o specjalnej regulacji tych banków, których upadłość byłoby niepożądana i ryzykowna ze względu na rozmiary ich działalności. Po raz pierwszy w historii rozpoczęto współdziałanie organów nadzoru nad operacjami uczestników pozabankowego sektora finansowego.

Duże znaczenie mają decyzje o zasadach zapobiegania i przezwyciężania kryzysów w sektorze bankowym, o organizacji pracy agencji ubezpieczeń depozytów i wiele innych.

I, oczywiście, ważnym krokiem było stworzenie Rady Stabilności Finansowej. Dzięki temu, praca nad reformą finansowego regulowania, przybrała systemowy, planowy charakter, a Rada przekształciła się w znaczącego partnera MFW - przy regularnie prowadzonych badaniach w zakresie oceny ryzyka. Instytucja Rady stymuluje pojawienie się podobnych struktur na poziomie krajowym.

Efektywność "Dwudziestki", jako narzędzia globalnego zarządzania, nie spada nawet w warunkach narastania geopolitycznego ryzyka i niepewności. W dużej mierze dzieje się tak, dzięki wyjątkowej odpowiedzialności, jakie kraje przewodniczące Radzie, czują przy wykonywaniu powierzonej im misji. 
Mówię to, opierając się przy tym, na naszym własnym doświadczeniu z okresu, gdy Rosja przewodniczyła "Grupie Dwudziestu" w 2013 roku i otrzymała ogromne wsparcie ze strony wszystkich partnerów.

PRYNCYPIA G20

Podstawą sukcesów Stowarzyszenia (G20 - przyp. red.) – to szacunek wobec opinii i postawy każdego uczestnika, niezależnie od wielkości gospodarki i miejsca na międzynarodowym rynku finansowym. Konstruktywna dyskusja i poszukiwanie kompromisów stały się swego rodzaju firmowym stylem "Dwudziestki", niepisana normą wzajemnych relacji, które wprowadza w życie obecnie przewodniczące Radzie państwo – Niemcy.

Zbliżające się spotkanie liderów "Grupy dwudziestu" w Hamburgu – to dobra okazja, by omówić najbardziej aktualne problemy globalnej agendy. Dzielimy priorytety niemieckiej prezydencji i jesteśmy gotowi do pracy dla ich rozwoju. Oczywiście, przy zachowaniu ciągłości dotychczasowych rozwiązań.

Popieramy rozszerzenie kręgu tematów poruszanych w "Grupie Dwudziestu". Mam tu na myśli kwestie dot. zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu, zwalczania terroryzmu i korupcji, kwestie ochrony zdrowia, migracji i uchodźców. Uważamy za niezwykle ważne i to, dzięki chińskiego prezydencji w 2016 roku, a w tym roku – wysiłkom niemieckich partnerów, że Stowarzyszenie (G 20 – przyp. red.) zdecydowało się poświęcić więcej uwagi gospodarce cyfrowej, jako jednemu ze źródeł wzrostu i nowego czynnika globalnego zarządzania.

NIEEFEKTYWNE SANKCJE

Przed nami stoją, naprawdę zakreślone na dużą skalę, zadania. Dotychczasowe ekonomiczne modele praktycznie wyczerpały się, protekcjonizm zamienia się w normę, a jego ukrytą formą stają się jednostronne, politycznie umotywowane ograniczenia w handlu i inwestycjach, wynikające z nakładanych sankcji. W tym – na rozprzestrzenianie się technologii.  Naszym zdaniem, takie sankcje są nie tylko bez perspektyw, ale i sprzeczne z wysuniętymi przez " Dwunastkę " zasadami współdziałania w interesie wszystkich krajów świata.

Jestem pewien, że tylko otwarte, oparte na wspólnych normach i standardach handlowych – powiązania, stymulują wzrost globalnej gospodarki, przyczyniają się do stopniowego rozwoju stosunków międzypaństwowych. Jak jest to określone w zasadach działalności Światowej Organizacji Handlu.

PROBLEMY KLIMATYCZNE

"Dwudziestka" konkretnie zajmuje się tak znaczącym problemem, jak globalne zmiany klimatyczne. Działalność człowieka znacznie zwiększa obciążenie ekosystemu planety, utrudnia osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Rosja, jeden z liderów międzynarodowego procesu klimatycznego – wykonuje z nadwyżką zobowiązania, wynikające z protokołu z Kioto. W ten sposób, możemy w znacznym stopniu kompensować wzrost emisji w innych krajach i regionach świata. Uważamy podpisaną w kwietniu ubiegłego roku Paryską Umowę, jako wiarygodną międzynarodowo-prawną ochronę dla długoterminowych regulacji klimatycznych i zamierzamy w pełni promować jej wykonanie.

MIGRACJA

W ostatnich latach "Grupy dwudziestu" zwraca baczną uwagę na problematykę migracji. Według danych ONZ, w 2017 r. pracownicy-migranci przeniosą w krajach rozwijających się kwotę przekraczającą 500 miliardów dolarów. To trzy razy więcej od środków przeznaczanych, jako oficjalna pomoc - na cele rozwoju, a także od wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ramach Stowarzyszenia (G20 – przyp. red.) trwa opracowywanie zagadnień dot. integracji migrantów na rynkach pracy krajów przyjmujących, ich adaptacji kulturowej i ochrony socjalnej.

Ponadto, w tym roku udało się sformułować rozwiązania, które otwierają możliwość pokonania problemów przesiedleńców.  Na ich bazie – wzmocnienie regionalnej i globalnej stabilności, wzrostu gospodarek państw, które "generują" bezprecedensowe strumienie uchodźców.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE

Nowym tematem w ramach „Dwudziestki" jest – bezpieczeństwo informacji. Rosja konsekwentnie opowiada się za wolnością dostępu do technologii komunikacyjnych, w tym Internetu. Dużą wagę przywiązujemy do ochrony praw człowieka w przestrzeni informacyjnej. Przy tym, w środowisku cyfrowym, jak i w każdej innej przestrzeni, wolność w żadnym wypadku nie powinna być utożsamiana z permisywizmem (tendencją do bezgranicznej tolerancji wobec innej osoby – przyp. red.) i bezkarnością. Inaczej, doprowadzi ona do szaleństw cyberprzestępców, hakerskich grup, wszystkich tych, którzy korzystają z najnowocześniejszych technologii. Wpływa to negatywnie na zachowanie prywatności obywateli i suwerenności państw.  

Rosja, która, jako jedna z pierwszych rozpoznała zachodzące niebezpieczeństwa, od lat promuje ideę znalezienia uniwersalnych międzynarodowych porozumień w ramach ONZ, mających przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Liczymy tutaj na zainteresowanie i pozytywną, reakcję ze strony innych krajów.

W porządku obrad "Dwudziestki" warto również dodać też zagadnienia dot. cyfrowych zapisów – kluczowego elementu ochrony praw konsumentów w e-commerce.

Pragnę zauważyć, że możliwości, które otwiera gospodarka cyfrowa, przejście na nowy przemysłowy i technologiczny układ, jednocześnie wzmacniają różnice między bogatymi i biednymi krajami w poziomie ich rozwoju, zaostrzają problem nierówności między różnymi warstwami społecznymi. 
Dlatego w centrum naszych wysiłków musi być człowiek, jego potrzeby i troski. Uważam, to za jeden z ważniejszych priorytetów w pracach "Grupy Dwudziestu".

WSPÓLNA PRACA – OBIECUJĄCE EFEKTY

Jest oczywiste, że " Dwudziestka" może wnieść znaczący wkład w umacnianie stabilności gospodarki światowej i jej harmonijny rozwój. Tylko razem, współpracując, można przezwyciężyć obecne nierównowagi i zapewnić stały wzrost, wypracować sprawiedliwe zasady handlu i uczciwej konkurencji, zmniejszyć poziom ubóstwa, rozwiązywać najostrzejsze problemy społeczne.

Rosyjska delegacja przyjmie aktywne, zaangażowane uczestnictwo podczas Szczytu w Hamburgu, który, czego jestem pewien, będzie skuteczny.

Życzę naszym niemieckim kolegom sukcesów w jego organizacji. I, oczywiście, wraz z partnerami w "Dwudziestce" przyłączymy się do praktycznej realizacji ustaleń podjętych na tym spotkaniu.

Na zakończenie chciałbym przekazać czytelnikom gazety Handelsblatt, wszystkim obywatelom Niemiec szczere życzenia zdrowia i pomyślności.
 Tłumaczenie własne 
wg rosyjskiego tekstu W.W. PutinaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz