piątek, 20 marca 2015

Komisja Europejska o LNG jako paliwie żeglugowymUNIA EUROPEJSKA
GOSPODARKA MORSKA
   ŻEGLUGA

 

Komisja Europejska przedstawiła wstępne wyniki badań dot. postrzegania ryzyka i szans dla LNG jako paliwa żeglugowego. Rezultaty badań KE wskazują, że armatorzy i operatorzy żeglugowi oddziałują korzystnie na środowisko naturalnego, przez użycie tego rodzaju paliwa, ale nadal nie są pewni, czy użycie LNG ma wyraźne uzasadnienie ekonomiczne.

W ramach Tygodnia Europejskiej Żeglugi (European Shipping Week), obchodzonego w Brukseli w dniach 2-6 marca br., Komisja Europejska omówiła wyniki swoich badań z zainteresowanymi stronami.

Sandro Santamato, kierownik ds. transportu morskiego i logistyki Komisji Europejskiej, stwierdził podczas tego spotkania, że „przeprowadzone badania dają solidny przegląd możliwości zastosowania LNG w żegludze”. Uważa też, będą one podstawą do publicznej dyskusji i dostarczą argumentów do debat środowisk żeglugowych na poziomie lokalnym.

Przeprowadzone badania studyjne uwzględniają ogólne założenia polityki UE dot. redukcji gazów cieplarnianych na statkach i szukania alternatywnych źródeł energii w związku z coraz bardziej rygorystycznym ograniczeniem wykorzystywania w żegludze ciężkich paliw.

Podsumowano też realizację dwóch dyrektyw unijnych: „siarkowej” (2012/33/UE), która zezwala na użycie LNG jako paliwa alternatywnego, oraz dyrektywy dot. usytuowania infrastruktury paliw alternatywnych (2014/94 / UE), która ma na celu zapewnienie minimum dostępu do punktów tankowania LNG w głównych portach morskich (do 2025 r.) i śródlądowych (do 2030 r.) Europy, a także określenie wspólnych standardów konstrukcji tych punktów i ich użytkowania.

Ze wstępnego raportu KE jasno wynika, że z jednej strony główną motywacją użycia LNG  jako paliwa przez armatorów i operatorów żeglugowych jest konieczność przestrzegania wymogów żeglugi określonych dla akwenów ECA (Emission Controlled Area), z drugiej zaś strony, podnoszone są ostro kwestie związane z kosztami przystosowania jednostek do korzystania z LNG i koszt samego LNG dla statków.

Dla wielu firm, a w szczególności przedsiębiorstw żeglugowych, użycie LNG nie stwarza jeszcze rentownego modelu ekonomicznego, bowiem wyższe koszty sprzętu koniecznego dla silników i zbiorników statkowych, nie są równoważone przez oszczędności na kosztach paliwa i obsługi. Kolejną barierą jest brak punktów tankowania LNG dla statków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz