piątek, 5 kwietnia 2013

Premier Miedwiediew o bałtyckiej ekologiiZgodnie z informacjami kancelarii rządu rosyjskiego, artykuł premiera Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa  prezentowany poniżej - miał być w przeddzień Forum Morza Bałtyckiego[1] (zorganizowanego w Sankt Petersburgu) - opublikowany na łamach dzienników państw regionu bałtyckiego, tj. w  Aftenposten (Norwegia), Helsingin Sanomat (Finlandia), Rzeczpospolita (Polska), Jyllands-Posten (Dania), Morgunbladid (Islandia), Rita Avize Neatkarīgā (Łotwa) i Eesti Päevaleht (Estonia).

Ponieważ  artykuł w „Rzeczpospolitej”, który ukazał się dzisiaj, w dniu inauguracji szczytu Rady Państw Morza Bałtyckiego ma ograniczony dostęp w Internecie  (wyłącznie za odpłatą) -  przedstawiam go w oryginale i tłumaczeniu.

Region Bałtycki [2]  XXI wieku: priorytet – ekologia

                        Troska o środowisko naturalne - to obszar stosunków międzynarodowych, gdzie nie ma i nie może być alternatyw wobec współpracy. Obecnie wszystkie państwa nadbałtyckie ponoszą  historyczną odpowiedzialność za losy Morza Bałtyckiego i zachowanie wyjątkowej różnorodności jego środowiska.

            Konkretnym przykładem skuteczności takiego podejścia – była i jest nadal wspólna praca nad projektem „Nord Stream”. Przypomnę, gazociąg przez Morze Bałtyckie jest przeznaczony do eksploatacji na co najmniej 50 lat, by dostarczać rocznie do Europy - 55 mld m3 gazu ziemnego.

            W ramach tego projektu po raz pierwszy udało się zrównoważyć międzynarodowe i krajowe wymogi ekologiczne wszystkich pięciu państw, na których obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej - jest ułożona trasa gazociągu. Na wstępne badania środowiskowe – najbardziej ambitne ze wszystkich wcześniej prowadzonych na Bałtyku – wydano ponad 100 mld euro. Kolejne 40 mld euro w ciągu najbliższych trzech lat zostanie wykorzystanych na stałe monitorowanie całej trasy gazociągu.

            Technologicznych i technicznych rozwiązania - często unikatowe – zostały zastosowane nie tylko z powodów ekonomicznych, ale przede wszystkim w oparciu o najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska. Wpływ na środowisko był minimalny, miał charakter lokalny i ograniczony. Przy okazji prowadzonych prac w trakcie budowy, znacznie poprawiła się jakość i dostępności informacji o ekosystemie Morza Bałtyckiego

            Ważne jest, że w dzisiejszym społeczeństwie stopniowo wykształca się kultura odpowiedzialnego stosunku wobec środowiska.

            Rozwój nowych technologii energetycznych oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego. Ekologiczne innowacje,  „zielona” gospodarka  - to właśnie te sfery, w których skupiają się możliwości dalszego, zrównoważonego (stabilny) rozwoju.  Ma to zasadnicze znaczenie w okresie częstych kryzysów światowego systemu finansowo - ekonomicznego.

            Działalności wspólnoty nadbałtyckiej musi być bardziej zaangażowana w projekty ochrony środowiska o znaczeniu, takim jak Partnerstwo dla modernizacji południowo-wschodniego obszaru Morza Bałtyckiego (SEBA). Współdziałanie władz krajowych i regionalnych, gmin, firm, organizacji międzyregionalnych pozarządowych - powinno być ukierunkowane na budowanie w regionie wzrostu gospodarczego, co ostatecznie poprawi jakość życia i podniesie dobrobyt ludzi.

            Oczywiście, zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego można osiągnąć jedynie na podstawie sprzężenia (koniugację) celów środowiskowych z celami gospodarczymi i społecznymi. Wprowadzenie takiego podejścia ekosystemowego jest jednym  z priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego i Komisji Helsińskiej w ochronie środowiska morskiego obszaru bałtyckiego. Rada [3], w której Rosja obecnie przewodniczy, w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie.

            Nieustanne zaangażowanie w realizację długoterminowych priorytetów organizacji, wymaga znalezienia nowych form i mechanizmów współpracy i sposobów maksymalizacji korzyści płynących z partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, przy rozwijaniu współpracy w dziedzinie innowacji, wspieraniu działań aktywności innowacyjnej średniego biznesu. Te właśnie zagadnienia omówimy w Petersburgu na konferencji wysokiego szczebla na temat ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.

            W rozwiązywaniu problemów ekologicznych trudny jest do oszacowania potencjał dyplomacji publicznej (opinii publicznej).  Oczekuję, że ”Inicjatywa Sankt Petersburska”, której start Rosja przewidziała w dniu rozpoczęcia tej konferencji, będzie logicznym uzupełnieniem i rozszerzeniem istniejących już instrumentów. Jej głównym celem jest zjednoczenie wysiłków społeczeństwa obywatelskiego, rządu, biznesu i kręgów finansowych.

            Jeszcze raz podkreślam, my wszyscy uznajemy (rozumiemy) naszą rosnącą współzależność i naszą niemożność do rozwiązania problemów wewnętrznych bez brania pod uwagę interesów sąsiadów. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za los Bałtyku i ludzi, którzy mieszkają na jego obszarach przybrzeżnych.


***

Балтика в ХХI веке: приоритет – экология


            Забота об окружающей среде – это та область межгосударственных отношений, где нет и не может быть альтернативы сотрудничеству. Сегодня все прибалтийские государства разделяют историческую ответственность за судьбу Балтийского моря, сохранение его уникального природного разнообразия.

            Конкретный пример результативности такого подхода – совместная работа по проекту «Северный поток». Напомню, газопровод через Балтийское море способен на протяжении как минимум 50 лет ежегодно поставлять в Европу до 55 млрд куб. м природного газа.

            В рамках этого проекта впервые удалось сбалансировать международные и национальные экологические требования всех пяти стран, через исключительные экономические зоны которых проходит трасса морского газопровода.

На предварительные экологические исследования – самые масштабные из всех, проводившихся ранее на Балтике – было израсходовано более 100 млн евро. Ещё 40 млн евро в ближайшие три года будет использовано на организацию постоянного мониторинга вдоль всего маршрута.

            Технологические и инженерные решения – зачастую уникальные – принимались не только по экономическим соображениям, прежде всего исходя из самых строгих природоохранных нормативов. Экологическое воздействие было минимальным, носило локальный и ограниченный по времени характер. Кстати, работы по подготовке строительства позволили значительно расширить объём сведений об экосистеме Балтийского моря, сделать их доступными.

            Важно, что в современном обществе постепенно складывается культура ответственного отношения к окружающей среде. Разработка новых технологий производства энергии и эффективного использования природных ресурсов становится мощным драйвером экономического роста. Экологические инновации, «зелёная» экономика – именно в этих сферах сосредоточены возможности для последующего стабильного развития. Это имеет принципиальное значение в условиях участившихся сбоев мировой финансово-экономической системы.

            Пред принимательскому сообществу нужно активнее участвовать в экологических проектах, имеющих общерегиональное значение, например в программе партнёрства для модернизации на Юго-Востоке Балтийского моря (SEBA). Взаимодействие национальных и региональных властей, муниципалитетов, бизнеса, межрегиональных организаций и НПО должно быть ориентировано на создание в регионе площадок экономического роста, в конечном итоге – улучшать качество жизни и повышать уровень благополучия людей.

            Уверен, устойчивое развитие Балтийского региона может быть обеспечено только на основе сопряжения экологических задач с экономическими и социальными целями. Внедрение такого, экосистемного, подхода – один из приоритетов Совета государств Балтийского моря и Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтики.

            Совет, в котором Россия председательствует в настоящее время, в этом году отмечает своё двадцатилетие. Сохраняя приверженность долгосрочным приоритетам этой организации, необходимо находить новые форматы и механизмы взаимодействия, максимально использовать преимущества государственно-частного партнёрства, особенно реализуя крупные инфраструктурные проекты, развивая сотрудничество в области модернизации, поддерживая инновационную активность среднего бизнеса.

            Именно эти темы мы будем обсуждать в Санкт-Петербурге на конференции высокого уровня по защите экологии Балтики. В решении экологических задач трудно переоценить потенциал общественной дипломатии.

            Рассчитываю, что «Санкт-Петербургская инициатива», старт которой Россия предлагает дать на этой конференции, будет логически дополнять и развивать уже действующие инструменты.

            Её основная задача – объединение усилий гражданского общества, государственных, деловых и финансовых кругов. Ещё раз подчеркну, все мы понимаем нашу растущую взаимозависимость и невозможность решать внутренние задачи без учёта интересов соседей. Мы все ответственны за судьбу Балтийского моря и людей, которые живут на прибрежных территориях.[1] Forum Morze Bałtyckiego (Форум Балтийского моря), zostało zorganizowane  w dniach 5-6 kwietnia w Sankt Petersburgu z inicjatywy strony rosyjskiej z okazji rosyjskiej prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS ) oraz  zainicjowania w Rosji - Roku Ekologii (Środowiska).


[2]Bałtika (w jęz. ros. Балтика) – państwa leżące nad brzegami Morza Bałtyckiego, region bałtycki.
[3] Rada Państw Morza Bałtyckiego - na szczycie Rady w Sankt Petersburgu, delegacji polskiej przewodniczy wicepremier i minister gospodarki - Janusz Piechociński.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz